عرض القائمة

60 800

محدد اللغة

english
بادر بحجز موعد
800 60

محدد اللغة

english
حصل خطأ عند معالجة القالب.
The following has evaluated to null or missing:
==> assetRenderer.getURLViewInContext(renderRequest, renderResponse,
                      viewURL) [in template "20096#20121#35630" at line 843, column 49]

----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: viewURL = assetRenderer.getURLViewInC... [in template "20096#20121#35630" at line 843, column 41]
----
1<style> 
2  /* Utility Classes */ 
3  #content{ 
4    background-color: #ECF2F5; 
5
6  .container { 
7    margin: 0 auto; 
8    padding: 0 15px; 
9
10 
11  .breadcrumb-section { 
12    height: 39.25rem; 
13    background-color: #D6EFFE !important; 
14    padding-top: 1.5rem; 
15
16 
17  /* Layout */ 
18  .main-layout { 
19    margin-top: -34.75rem; 
20    padding-bottom: 3.75rem; 
21
22 
23  /* Main Wrapper */ 
24  .main-wrapper { 
25    display: flex; 
26    gap: 3.75rem; 
27
28 
29  /* Sidebar */ 
30  aside { 
31    flex: 0 0 30%; 
32    z-index: 2; 
33
34 
35  aside .aside-wrapper { 
36    box-shadow: 0 25 36 0 var(--primary); 
37
38 
39  .aside-content-body { 
40    padding: var(--spacer-4); 
41    background-color: var(--white); 
42    border-radius: 1.25rem; 
43    position: sticky; 
44    top: var(--spacer-3); 
45    box-shadow: 0 25 36 0 var(--primary); 
46
47 
48  .hospital-centers { 
49    display: flex; 
50    /* gap: 1.25rem; */ 
51    margin: 0; 
52    flex-wrap: wrap; 
53
54 
55  .header-practises { 
56    color: #335C85; 
57    font-weight: 500; 
58    font-size: var(--spacer-3); 
59
60 
61  .hospital-centers .practices-hospital-card { 
62    display: flex; 
63    align-items: center; 
64    justify-content: space-between; 
65    gap: 20px; 
66    padding: var(--spacer-3) var(--spacer-3); 
67    background: var(--white); 
68    border-radius: 0.75rem; 
69
70 
71  .hospital-centers li span { 
72    font-size: var(--lead-font-size); 
73    font-weight: var(--font-weight-bold); 
74    color: #335C85; 
75
76 
77  .hospital-centers li .hospital-more-info { 
78    display: flex; 
79    justify-content: space-between; 
80    gap: var(--spacer-2); 
81    flex-wrap: wrap; 
82    margin-top: var(--spacer-2); 
83    font-size: var(--font-size-base); 
84
85 
86  .hospital-centers li .hospital-more-info a { 
87    display: inline-flex; 
88    align-items: center; 
89    gap: var(--spacer-2); 
90    font-size: var(--spacer-3); 
91    color: var(--primary); 
92
93 
94  /* Right Side Content/Main Content */ 
95  .main-content { 
96    z-index: 1; 
97
98 
99  /* User Avatar Image */ 
100  .user-avatar { 
101    height: 500px; 
102    width: 500px; 
103    border-radius: 1.25rem; 
104    object-fit: cover; 
105    object-position: top center; 
106    margin-bottom: var(--spacer-2); 
107
108 
109  .doctor-details { 
110    margin-bottom: 2rem; 
111
112 
113  .doctor-details .doctor-name { 
114    color: var(--secondary-9-blue-black); 
115    margin-bottom: var(--spacer-2); 
116
117 
118  .doctor-position { 
119    color: var(--primary-navy-blue-500); 
120
121 
122  .doctor-specifications { 
123    display: flex; 
124    gap: 2rem; 
125    border-radius: var(--spacer-3); 
126    margin-bottom: 2rem; 
127
128 
129  .doctor-specifications-content { 
130    display: flex; 
131    flex-direction: column; 
132    gap: var(--spacer-1); 
133
134 
135  .doctor-lang-head { 
136    font-size: var(--spacer-3); 
137    color: #335C85; 
138    font-weight: 500; 
139
140 
141  .doctor-lang-title { 
142    color: var(--primary); 
143    font-size: var(--lead-font-size); 
144    font-weight: 800; 
145
146 
147  /* Timeline Scroll */ 
148  .timeline { 
149    display: flex; 
150    justify-content: space-between; 
151    border-radius: 0.75rem 0.75rem 0 0; 
152    position: sticky; 
153    top: 0; 
154    background-color: var(--white); 
155    z-index: 2; 
156    padding: 0; 
157
158 
159  .timeline-link { 
160    flex: 1 0 25%; 
161    display: inline-flex; 
162    align-items: center; 
163    justify-content: center; 
164    text-align: center; 
165    font-size: 18px; 
166    font-weight: var(--font-weight-bold); 
167    background-color: #335C85; 
168    color: var(--white); 
169    border-radius: 0; 
170    padding: 24px; 
171    transition: all 0.4s ease; 
172
173 
174  .timeline-link:not(:first-child) { 
175    margin-left: -0.625rem; 
176
177 
178  .timeline-link:last-child { 
179    border-radius: 0 0.75rem 0 0; 
180
181 
182 
183  .timeline-link:first-child{ 
184    border-radius: 0.75rem 0 0 0; 
185
186 
187  .timeline-link.active, 
188  .timeline-link:hover { 
189    color: var(--primary); 
190    background-color: var(--white); 
191    border-radius: 0.75rem 0.75rem 0 0 !important; 
192    border-color: #161515; 
193    z-index: 1; 
194    text-decoration: none; 
195
196 
197  /* Timeline */ 
198  .timeline-content-wrapper { 
199    padding: var(--spacer-4) 2.5rem; 
200    background-color: var(--white); 
201    border-radius: 0 0 0.75rem 0.75rem; 
202    box-shadow: 0 25 36 0 var(--primary); 
203
204 
205  .timeline-wrapper { 
206    display: flex; 
207    gap: var(--spacer-3); 
208
209 
210  .timeline-wrapper:not(:last-child) { 
211    margin-bottom: var(--spacer-4); 
212
213 
214  .timeline-year { 
215    position: relative; 
216    flex: 0 0 8%; 
217    text-align: center; 
218
219 
220  .timeline-wrapper:not(:last-child) .timeline-year::after, 
221  .timeline-wrapper:last-child .timeline-year::after { 
222    position: absolute; 
223    top: 35px; 
224    left: 50%; 
225    transform: translateX(-50%); 
226    content: ''; 
227    width: 2px; 
228    height: 78%; 
229    border-left: var(--hr-border-width) solid #E5EBF0; 
230
231 
232  .timeline-year .timeline-year-text { 
233    font-size: var(--font-size-base); 
234    font-weight: 500; 
235    padding: var(--spacer-1) var(--spacer-2); 
236    display: inline-block; 
237    color: #8099B2; 
238
239 
240  .timeline-year .timeline-year-text:empty { 
241    width: var(--spacer-3); 
242    height: var(--spacer-3); 
243    border: var(--hr-border-width) solid #8099B2; 
244    border-radius: var(--border-radius-circle); 
245    display: inline-block; 
246    padding: 0; 
247    position: absolute; 
248    left: 50%; 
249    top: 4px; 
250    transform: translateX(-50%); 
251
252 
253  .timeline-year::after .timeline-year-text:empty { 
254    top: 12px; 
255
256 
257  .timeline-content .experience-heading { 
258    font-size: var(--web-subheading-1); 
259    color: var(--primary-navy-blue-800); 
260    margin-bottom: var(--spacer-1); 
261
262 
263  .timeline-content .experience-duration { 
264    font-size: var(--web-buttontext-11); 
265    color: var(--primary-navy-blue-700); 
266    display: block; 
267    margin-bottom: 0.75rem; 
268
269 
270  .timeline-content .experience-place { 
271    color: var(--primary-navy-blue-400); 
272    font-weight: 500; 
273
274 
275  .timeline-content-specific:not(:first-child) { 
276    padding-top: 2.5rem; 
277    border-top: var(--hr-border-width) solid #CCD6E0; 
278
279 
280  .specific-education, 
281  .specific-experience, 
282  .specific-research { 
283    margin-top: 2rem; 
284
285 
286  .section-heading { 
287    font-size: var(--web-heading-3); 
288    color: var(--primary); 
289    margin-bottom: var(--spacer-4); 
290
291 
292  .specific-research { 
293    margin-bottom: var(--spacer-4); 
294
295 
296  .research-content li { 
297    display: flex; 
298    gap: var(--spacer-4); 
299
300 
301  .research-content li:not(:last-child) { 
302    padding-bottom: var(--spacer-4); 
303    margin-bottom: 1.25rem; 
304    border-bottom: var(--hr-border-width) solid var(--secondary-tints-1-blue-200); 
305
306 
307  .research-content .research-heading { 
308    font-weight: 500; 
309    font-size: 18px; 
310    color: var(--primary-navy-blue-900); 
311    flex: 0 0 75%; 
312
313 
314  .research-content .research-link { 
315    color: var(--secondary); 
316    font-size: 18px; 
317    font-weight: var(--font-weight-bold); 
318    flex: 0 0 calc(25% - var(--spacer-4)); 
319    display: inline-block; 
320    text-align: center; 
321    text-decoration: none; 
322
323 
324  .breadcrumb ul li a { 
325    color: var(--primary); 
326    font-weight: var(--font-weight-bold); 
327
328 
329  .breadcrumb li.active { 
330    color: #8099B2; 
331    font-weight: var(--font-weight-light); 
332
333 
334  .breadcrumb ul { 
335    display: flex; 
336    align-items: center; 
337    height: 37px; 
338
339 
340  .breadcrumb ul li { 
341    margin-right: 15px; 
342    color: var(--primary); 
343
344 
345  /* Resposive Layout */ 
346  @media screen and (max-width: 1200px) { 
347    .container { 
348      max-width: 1140px; 
349
350
351 
352  @media screen and (max-width: 992px) { 
353    .container { 
354      max-width: var(--container-max-lg); 
355
356
357 
358  @media screen and (max-width: 768px) { 
359    .container { 
360      max-width: var(--container-max-md); 
361
362
363 
364  @media screen and (max-width: 576px) { 
365    .container { 
366      max-width: var(--container-max-sm); 
367
368
369 
370  @media screen and (min-width: 100px) and (max-width: 480px) { 
371    .container { 
372      max-width: 100%; 
373
374
375 
376  .doctor-aptmt { 
377    background-color: #062370; 
378    color: var(--white); 
379    text-align: center; 
380    padding: 3.125rem 0; 
381    margin: 6.25rem 0; 
382
383 
384  .aptmt-subtext, 
385  .aptmt-text { 
386    font-size: var(--spacer-3); 
387    color: #3188fa; 
388    margin-bottom: 0.75rem; 
389
390 
391  .aptmt-heading { 
392    font-size: 2.5rem; 
393    font-weight: var(--font-weight-bold); 
394    margin-bottom: 0.75rem; 
395
396 
397  .aptmt-text { 
398    color: var(--white); 
399
400 
401  .aptmt-inputs { 
402    display: flex; 
403    gap: 1.25rem; 
404    margin-top: var(--spacer-5); 
405
406 
407  .aptmt-inputs .form-input, 
408  .aptmt-inputs .form-select, 
409  .aptmt-inputs .search-btn { 
410    border-radius: 50px; 
411    padding: 1.3rem var(--spacer-3); 
412    background-color: var(--white); 
413    color: #777777; 
414    font-size: var(--spacer-3); 
415    border: 0; 
416
417 
418  .aptmt-inputs .form-input { 
419    flex: 0 0 60%; 
420
421 
422  .aptmt-inputs .form-select { 
423    flex: 0 0 calc(25% - 1.25rem); 
424
425 
426  .aptmt-inputs select { 
427    -webkit-appearance: none; 
428    -moz-appearance: none; 
429    appearance: none; 
430    background-image: url("data:image/svg+xml;utf8,<svg enable-background='0 0 50 50' height='20px' id='Layer_1' version='1.1' viewBox='0 0 50 50' width='20px' xml:space='preserve' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink'><rect fill='none' height='50' width='50'/><polygon points='47.25,15 45.164,12.914 25,33.078 4.836,12.914 2.75,15 25,37.25 '/></svg>"); 
431    background-repeat: no-repeat; 
432    background-position-x: 94%; 
433    background-position-y: 50%; 
434
435 
436  .aptmt-inputs select option { 
437    border-radius: 10px; 
438    background-color: #929292; 
439
440 
441  .aptmt-inputs .form-select:focus-visible { 
442    outline: none; 
443
444 
445  .aptmt-inputs .search-btn { 
446    display: inline-flex; 
447    justify-content: space-between; 
448    background-color: #3188fa; 
449    color: #062370; 
450    flex: 0 0 calc(15% - 1.25rem); 
451    transition: all 0.4s ease; 
452
453 
454  .aptmt-inputs .search-btn:hover { 
455    cursor: pointer; 
456    background-color: #3188fa8f; 
457
458 
459  /* Dropdown section:start */ 
460  .doctor-aptmt-2 { 
461    padding: 3.125rem 0; 
462    margin: 6.25rem 0; 
463
464 
465  .search-btn { 
466    border-radius: 9px; 
467    display: inline-flex; 
468    align-items: center; 
469    gap: var(--spacer-1); 
470    justify-content: space-between; 
471    color: white; 
472    flex: 0 0 calc(15% - 1.25rem); 
473    transition: all 0.4s ease; 
474    padding: 0.8rem var(--spacer-3); 
475    font-size: var(--spacer-3); 
476    border: 0; 
477
478 
479  .filter-search { 
480    justify-content: space-between; 
481    gap: 10px; 
482
483 
484  .filter-search .form-select { 
485    padding: 0.8rem var(--spacer-3); 
486    font-size: var(--spacer-3); 
487    width: 100%; 
488    border-radius: 6px; 
489    border-color: #d4d4d4; 
490    color: #777777; 
491    background-color: white; 
492    flex: 0 0 calc(30% - 0.625rem); 
493
494 
495  .filter-search .form-select:first-child { 
496    flex: 0 0 40%; 
497
498 
499  .search-type { 
500    display: flex; 
501    align-items: center; 
502    justify-content: space-between; 
503    margin-bottom: var(--spacer-3); 
504
505 
506  .doctor-filer, 
507  .see-all-doctors { 
508    display: inline-flex; 
509    align-items: center; 
510    gap: var(--spacer-2); 
511    color: black; 
512    margin-bottom: 0; 
513
514 
515  .see-all-doctors svg { 
516    color: var(--black); 
517
518 
519  .form-input { 
520    background-color: whitesmoke; 
521
522 
523  .search-inputs { 
524    display: flex; 
525    gap: 1.25rem; 
526    margin: var(--spacer-3) 0 var(--spacer-4); 
527
528 
529  .search-inputs .form-input, 
530  .search-inputs .form-select { 
531    padding: 0.8rem var(--spacer-3); 
532    color: #777777; 
533    font-size: var(--spacer-3); 
534    border: 0; 
535    border-radius: 6px; 
536
537 
538  .search-inputs .form-input { 
539    flex: 0 0 60%; 
540
541 
542  .search-inputs .form-select { 
543    flex: 0 0 calc(25% - 1.25rem); 
544    background-color: whitesmoke; 
545
546 
547  .search-inputs .form-select, 
548  .filter-search .form-select { 
549    -webkit-appearance: none; 
550    -moz-appearance: none; 
551    appearance: none; 
552    background-image: url("data:image/svg+xml;utf8,<svg enable-background='0 0 50 50' height='20px' id='Layer_1' version='1.1' viewBox='0 0 50 50' width='20px' xml:space='preserve' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink'><rect fill='none' height='50' width='50'/><polygon points='47.25,15 45.164,12.914 25,33.078 4.836,12.914 2.75,15 25,37.25 '/></svg>"); 
553    background-repeat: no-repeat; 
554    background-position-x: 96%; 
555    background-position-y: 50%; 
556    background-size: 14px; 
557
558 
559  .search-inputs .form-select:focus-visible, 
560  .filter-search .form-select:focus-visible { 
561    outline: none; 
562
563		.ltr .hospital-centers-content .hospital-read-more span {margin-right: 2px;} 
564  .rtl .hospital-centers-content .hospital-read-more span {margin-right: 2px;} 
565		.hospital-centers-content .hospital-read-more svg {margin-top: -4px;} 
566  .icone-color-link { 
567    color: var(--secondary); 
568
569 
570  /* Dropdown section:ends */ 
571 
572  .doctor-practices-at { 
573    margin-bottom: var(--spacer-5); 
574    display: flex; 
575    flex-direction: column; 
576    gap: var(--spacer-2); 
577
578 
579  .no-details-text { 
580    display: flex; 
581    gap: var(--spacer-3); 
582    align-items: center; 
583
584 
585  .no-details-text .circle { 
586    width: 36px; 
587    height: 36px; 
588    border-radius: var(--border-radius-circle); 
589    background-color: #E5EBF0; 
590
591 
592  .no-details-text i { 
593    color: #335C85; 
594
595 
596  .no-details-text i { 
597    color: #335C85; 
598    font-size: var(--spacer-3); 
599
600</style> 
601<#assign 
602  AssetVocabularyLocalService=serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetVocabularyLocalService") 
603  AssetVocabulary=AssetVocabularyLocalService.fetchGroupVocabulary(themeDisplay.getScopeGroupId(), "hospitals") 
604  vocabularyId=AssetVocabulary.getVocabularyId() /> 
605 
606<#assign 
607  journalArticleResourceLocalService=serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleResourceLocalService") 
608  assetEntryLocalService=serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetEntryLocalService") 
609  journalArticleId=.vars['reserved-article-id'].data 
610  articleResourcePrimaryKey=journalArticleResourceLocalService.getArticleResourcePrimKey(themeDisplay.getScopeGroupId(), 
611  journalArticleId) assetEntry=assetEntryLocalService.getEntry("com.liferay.journal.model.JournalArticle", 
612  articleResourcePrimaryKey) assetCategories=assetEntry.getCategories() /> 
613<#assign categoriesList=[] /> 
614 
615 
616<#assign 
617  SpecialityAssetVocabulary=AssetVocabularyLocalService.fetchGroupVocabulary(themeDisplay.getScopeGroupId(), "speciality" 
618  ) /> 
619<#assign specialityVocabularyId=SpecialityAssetVocabulary.getVocabularyId() /> 
620<#assign specialityCategoriesList="" /> 
621 
622<#assign 
623  LanguageAssetVocabulary=AssetVocabularyLocalService.fetchGroupVocabulary(themeDisplay.getScopeGroupId(), "language" 
624  ) /> 
625<#assign languageVocabularyId=LanguageAssetVocabulary.getVocabularyId() /> 
626<#assign languageCategories="" /> 
627 
628<#assign 
629  SubSpecialityAssetVocabulary=AssetVocabularyLocalService.fetchGroupVocabulary(themeDisplay.getScopeGroupId(), "sub-speciality" 
630  ) /> 
631<#assign subSpecialityVocabularyId=SubSpecialityAssetVocabulary.getVocabularyId() /> 
632<#assign subSpecialityCategories="" /> 
633 
634<#assign 
635  PrimaryLocAssetVocabulary=AssetVocabularyLocalService.fetchGroupVocabulary(themeDisplay.getScopeGroupId(), "primary-location" 
636  ) /> 
637<#assign primaryLocationVocabularyId=PrimaryLocAssetVocabulary.getVocabularyId() /> 
638<#assign primaryLocationCategories=[] /> 
639 
640<#assign 
641  SecLocAssetVocabulary=AssetVocabularyLocalService.fetchGroupVocabulary(themeDisplay.getScopeGroupId(), "secondary-location" 
642  ) /> 
643<#assign secLocationVocabularyId=SecLocAssetVocabulary.getVocabularyId() /> 
644<#assign secLocationCategories=[] /> 
645 
646 
647<#assign 
648  ThirdLocAssetVocabulary=AssetVocabularyLocalService.fetchGroupVocabulary(themeDisplay.getScopeGroupId(), "third-location" 
649  ) /> 
650<#assign thirdLocationVocabularyId=ThirdLocAssetVocabulary.getVocabularyId() /> 
651<#assign thirdLocationCategories=[] /> 
652 
653<#list assetCategories as assetCategory> 
654  <#if vocabularyId==assetCategory.getVocabularyId()> 
655    <#assign categoriesList=categoriesList + [assetCategory.getCategoryId()]> 
656  </#if> 
657 
658  <#if specialityVocabularyId==assetCategory.getVocabularyId()> 
659    <#if specialityCategoriesList==""> 
660      <#assign specialityCategoriesList=assetCategory.getTitle(locale)> 
661        <#else> 
662          <#assign specialityCategoriesList +=", " + assetCategory.getTitle(locale)> 
663    </#if> 
664  </#if> 
665 
666  <#if languageVocabularyId==assetCategory.getVocabularyId()> 
667    <#if languageCategories==""> 
668      <#assign languageCategories=assetCategory.getTitle(locale)> 
669        <#else> 
670          <#assign languageCategories +=", " + assetCategory.getTitle(locale)> 
671    </#if> 
672  </#if> 
673 
674  <#if subSpecialityVocabularyId==assetCategory.getVocabularyId()> 
675    <#if subSpecialityCategories==""> 
676      <#assign subSpecialityCategories=assetCategory.getTitle(locale)> 
677        <#else> 
678          <#assign subSpecialityCategories +=", " + assetCategory.getTitle(locale)> 
679    </#if> 
680 
681  </#if> 
682 
683 
684  <#if primaryLocationVocabularyId==assetCategory.getVocabularyId()> 
685  <#assign primaryLocationCategories=primaryLocationCategories + [assetCategory.getCategoryId()]> 
686</#if> 
687 
688<#if secLocationVocabularyId==assetCategory.getVocabularyId()> 
689  <#assign secLocationCategories=secLocationCategories + [assetCategory.getCategoryId()]> 
690</#if> 
691 
692<#if thirdLocationVocabularyId==assetCategory.getVocabularyId()> 
693  <#assign thirdLocationCategories=thirdLocationCategories + [assetCategory.getCategoryId()]> 
694</#if> 
695 
696 
697</#list> 
698 
699 
700 
701<!-- Breadcrumb Section: Start --> 
702<div class="breadcrumb-section breadcrumb d-none d-md-block"> 
703  <div class="container"> 
704    <ul class="list-unstyled"> 
705      <li> 
706        <a href="${layout.getGroup().getDisplayURL(themeDisplay, false)}"> 
707          <svg 
708 class="group" 
709 width="18" 
710 height="18" 
711 viewBox="0 0 18 18" 
712 fill="none" 
713 xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" 
714
715 <path 
716  d="M10.3237 0.960841L10.306 0.951297C9.5704 0.571736 8.46037 0.571736 7.72474 0.951297L0.666504 4.88126L1.23767 5.90762L8.2702 1.9916C8.66224 1.79338 9.36633 1.79338 9.7591 1.9916L16.7615 5.90762L17.3349 4.88273L10.3229 0.961575L10.3237 0.960841Z" 
717  fill="#002F70" 
718 /> 
719 <path 
720  d="M15.2344 6.31619C14.904 6.13119 14.4451 5.8801 13.8695 5.56955C12.8924 5.04169 11.902 4.5175 11.8881 4.51016L10.2942 3.67982C9.55709 3.29585 8.44631 3.29585 7.70921 3.67982L6.11166 4.51236C6.10211 4.5175 5.11173 5.04242 4.13383 5.56955C3.55825 5.8801 3.09941 6.13119 2.76904 6.31619C2.04662 6.72072 1.85205 6.83011 1.85205 7.20159V14.4602C1.85205 16.0446 3.13095 17.333 4.70352 17.333H13.2991C14.8717 17.333 16.1506 16.0446 16.1506 14.4602V7.20159C16.1506 6.83011 15.956 6.72145 15.2336 6.31619H15.2344ZM14.9767 14.4602C14.9767 15.3963 14.2242 16.1584 13.2998 16.1584H4.70428C3.77923 16.1584 3.02746 15.3963 3.02746 14.4602V7.52022C3.6192 7.17737 5.22113 6.31326 6.65862 5.55193L8.25248 4.7216C8.64526 4.5175 9.35958 4.5175 9.75235 4.7216L11.3426 5.54973C12.783 6.31252 14.3857 7.17737 14.9774 7.51949V14.4595L14.9767 14.4602Z" 
721  fill="#002F70" 
722 /> 
723 <path 
724  d="M9.77818 10.6057H8.22397V9.01843H7.26074V13.1767H8.22397V11.4551H9.77818V13.1767H10.7414V9.01843H9.77818V10.6057Z" 
725  fill="#002F70" 
726 /> 
727</svg> 
728</svg> 
729        </a> 
730      </li> 
731      <li> 
732						<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" fill="#32AFFC" class="bi bi-chevron-right rotate180deg" viewBox="0 0 16 16"> 
733 <path fill-rule="evenodd" d="M4.646 1.646a.5.5 0 0 1 .708 0l6 6a.5.5 0 0 1 0 .708l-6 6a.5.5 0 0 1-.708-.708L10.293 8 4.646 2.354a.5.5 0 0 1 0-.708z"/> 
734</svg> 
735</svg> 
736 
737        <a href="${layout.getGroup().getDisplayURL(themeDisplay, false)}/find-a-doctor"> 
738          ${languageUtil.get(locale,'find-a-doctor')} 
739        </a> 
740      </li> 
741      <#list layout.getAncestors()?reverse as parent> 
742        <li> 
743								<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" fill="#32AFFC" class="bi bi-chevron-right rotate180deg" viewBox="0 0 16 16"> 
744 <path fill-rule="evenodd" d="M4.646 1.646a.5.5 0 0 1 .708 0l6 6a.5.5 0 0 1 0 .708l-6 6a.5.5 0 0 1-.708-.708L10.293 8 4.646 2.354a.5.5 0 0 1 0-.708z"/> 
745</svg> 
746 
747          <a class="font-weight-normal" href="${parent.getRegularURL(request)}">${parent.getName(locale)}</a> 
748        </li> 
749      </#list> 
750      <#if (name.getData())??> 
751        <li class="active"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" fill="#32AFFC" class="bi bi-chevron-right rotate180deg" viewBox="0 0 16 16"> 
752 <path fill-rule="evenodd" d="M4.646 1.646a.5.5 0 0 1 .708 0l6 6a.5.5 0 0 1 0 .708l-6 6a.5.5 0 0 1-.708-.708L10.293 8 4.646 2.354a.5.5 0 0 1 0-.708z"/> 
753</svg> 
754${name.getData()}</li> 
755      </#if> 
756 
757    </ul> 
758  </div> 
759</div> 
760<!-- Breadcrumb Section: Ends --> 
761 
762<section class="main-layout"> 
763  <div class="container"> 
764    <div class="main-wrapper"> 
765      <aside> 
766        <div id="img-div"> 
767          <#if (image.getData())?? && image.getData() !=""> 
768            <img alt="${image.getAttribute("alt")}" data-fileentryid="${image.getAttribute("fileEntryId")}" src="${image.getData()}" alt="User Image" width="150" height="230" 
769              class="user-avatar" /> 
770          <#else> 
771            <img src="/documents/d/guest/avatar-2" alt="User Image" width="150" height="230" 
772              class="user-avatar" /> 
773          </#if> 
774 
775        </div> 
776 
777      </aside> 
778      <div class="main-content"> 
779 
780        <div class="doctor-details"> 
781          <h1 class="doctor-name fs44-800"> 
782            <#if (name.getData())??> 
783              ${name.getData()} 
784            </#if> 
785          </h1> 
786          <span class="d-block doctor-position fs24-500"> 
787            <#if (jobTitle.getData())??> 
788              ${jobTitle.getData()} 
789            </#if> 
790            <#if subSpecialityCategories !=""> 
791              ,${subSpecialityCategories} 
792            </#if> 
793          </span> 
794        </div> 
795 
796        <!-- Doctor Specifications --> 
797        <ul class="doctor-specifications list-unstyled"> 
798          <li> 
799            <div class="doctor-specifications-content"> 
800              <span class="doctor-lang-head fs16-500">${languageUtil.get(locale,'languages')}</span> 
801              <span class="doctor-lang-title fs20-800"> 
802                <#if languageCategories !=""> 
803                  ${languageCategories} 
804                </#if> 
805              </span> 
806            </div> 
807          </li> 
808          <li> 
809            <div class="doctor-specifications-content"> 
810              <span class="doctor-lang-head fs16-500">${languageUtil.get(locale,'speciality')}</span> 
811              <span class="doctor-lang-title fs20-800"> 
812                <#if specialityCategoriesList!=""> 
813                  ${specialityCategoriesList} 
814                </#if> 
815              </span> 
816            </div> 
817          </li> 
818        </ul> 
819 
820        <div class="doctor-practices-at"> 
821          <span class="header-practises fs16-500">${languageUtil.get(locale,'practises-at')}</span> 
822          <#assign classTypeName="Hospital Details"> 
823            <#assign assetEntries=customAssetEntry.getAssetEntries(categoriesList,classTypeName, themeDisplay.getScopeGroupId()) /> 
824            <#assign 
825              JournalArticleLocalService=serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService")> 
826              <ul class="hospital-centers list-unstyled"> 
827                <#if primaryLocationCategories?has_content> 
828          <#assign classTypeName="Hospital Details"> 
829            <#assign assetEntries=customAssetEntry.getAssetEntries(primaryLocationCategories,classTypeName, themeDisplay.getScopeGroupId()) /> 
830 
831            <#assign 
832              JournalArticleLocalService=serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService")> 
833               
834                <#list assetEntries as assetEntry> 
835                  <#assign 
836                    article=JournalArticleLocalService.fetchLatestArticle(assetEntry.getClassPK()) 
837                    docXml=saxReaderUtil.read(article.getContentByLocale(locale)) /> 
838                  <#assign hospitalName=docXml.valueOf("//dynamic-element[@field-reference='name' 
839                    ]/dynamic-content") /> 
840                  <#assign 
841                    contactPhone=docXml.valueOf("//dynamic-element[@field-reference='contactPhone' 
842                    ]/dynamic-content") assetRenderer=assetEntry.getAssetRenderer() 
843                    viewURL=assetRenderer.getURLViewInContext(renderRequest, renderResponse, 
844                    viewURL) /> 
845 
846                  <#assign categoryURL="" /> 
847                  <#list assetEntry.getCategories() as assetCategory> 
848                    <#if primaryLocationVocabularyId ==assetCategory.getVocabularyId()> 
849                      <#assign categoryURL="?hospital=" +assetCategory.getCategoryId() /> 
850                    </#if> 
851                  </#list> 
852 
853                  <li class=" p-0 mb-2"><div class="practices-hospital-card ${(assetEntry?index%2==0)?then('mr-2','ml-2')}"> 
854                    <div class="hospital-centers-content"> 
855																				<!-- <a href="${viewURL+categoryURL}" class="hospital-read-more"> --> 
856                      <span>${hospitalName}</span> 
857																						<!-- <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" fill="#32AFFC" class="bi bi-chevron-right rotate180deg" viewBox="0 0 16 16"> 
858 <path fill-rule="evenodd" d="M4.646 1.646a.5.5 0 0 1 .708 0l6 6a.5.5 0 0 1 0 .708l-6 6a.5.5 0 0 1-.708-.708L10.293 8 4.646 2.354a.5.5 0 0 1 0-.708z"/> 
859</svg> --> 
860 
861                    </a> 
862                    </div> 
863                     
864																				 
865                    </div></li> 
866                </#list> 
867 
868                 
869              <#assign healthCenterClassTypeName="Health Center Details"> 
870              <#assign healthCenterAssetEntries=customAssetEntry.getAssetEntries(primaryLocationCategories,healthCenterClassTypeName, themeDisplay.getScopeGroupId()) /> 
871               
872                <#list healthCenterAssetEntries as assetEntry> 
873                  <#assign 
874                    article=JournalArticleLocalService.fetchLatestArticle(assetEntry.getClassPK()) 
875                    docXml=saxReaderUtil.read(article.getContentByLocale(locale)) /> 
876                  <#assign healthCenterName=docXml.valueOf("//dynamic-element[@field-reference='name' 
877                    ]/dynamic-content") /> 
878 
879                  <#assign categoryURL="" /> 
880                  <#list assetEntry.getCategories() as assetCategory> 
881                    <#if primaryLocationVocabularyId ==assetCategory.getVocabularyId()> 
882                      <#assign categoryURL="?hc=" +assetCategory.getCategoryId() /> 
883                    </#if> 
884                  </#list> 
885 
886                  <li class=" p-0 mb-2"><div class="practices-hospital-card ${(assetEntry?index%2==0)?then('mr-2','ml-2')}"> 
887                    <div class="hospital-centers-content"> 
888                       <!--<a href="${categoryURL}" class="hospital-read-more"> --> 
889																						<span>${healthCenterName}</span> 
890																						<!--<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" fill="#32AFFC" class="bi bi-chevron-right rotate180deg" viewBox="0 0 16 16"> 
891 <path fill-rule="evenodd" d="M4.646 1.646a.5.5 0 0 1 .708 0l6 6a.5.5 0 0 1 0 .708l-6 6a.5.5 0 0 1-.708-.708L10.293 8 4.646 2.354a.5.5 0 0 1 0-.708z"/> 
892</svg> 
893 
894                    </a>--> 
895                    </div> 
896                    
897																				 
898                    </div></li> 
899                </#list> 
900 
901            <#assign medicalCenterClassTypeName="Medical Center Details"> 
902              <#assign medicalCenterAssetEntries=customAssetEntry.getAssetEntries(primaryLocationCategories,medicalCenterClassTypeName, themeDisplay.getScopeGroupId()) /> 
903               
904                <#list medicalCenterAssetEntries as assetEntry> 
905                  <#assign 
906                    article=JournalArticleLocalService.fetchLatestArticle(assetEntry.getClassPK()) 
907                    docXml=saxReaderUtil.read(article.getContentByLocale(locale)) /> 
908                  <#assign medicalCenterName=docXml.valueOf("//dynamic-element[@field-reference='name' 
909                    ]/dynamic-content") /> 
910 
911                    <#assign 
912                    assetRenderer=assetEntry.getAssetRenderer() 
913                    viewURL=assetRenderer.getURLViewInContext(renderRequest, renderResponse, 
914                    viewURL) /> 
915 
916                  <#assign categoryURL="" /> 
917                  <#list assetEntry.getCategories() as assetCategory> 
918                    <#if primaryLocationVocabularyId==assetCategory.getVocabularyId()> 
919                      <#assign categoryURL="?mc=" +assetCategory.getCategoryId() /> 
920                    </#if> 
921                  </#list> 
922 
923                  <li class=" p-0 mb-2"><div class="practices-hospital-card ${(assetEntry?index%2==0)?then('mr-2','ml-2')}"> 
924                    <div class="hospital-centers-content"> 
925                       <!-- <a href="${viewURL+categoryURL}" class="hospital-read-more"> --> 
926																						 <span>${medicalCenterName}</span> 
927																						 <!--<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" fill="#32AFFC" class="bi bi-chevron-right rotate180deg" viewBox="0 0 16 16"> 
928 <path fill-rule="evenodd" d="M4.646 1.646a.5.5 0 0 1 .708 0l6 6a.5.5 0 0 1 0 .708l-6 6a.5.5 0 0 1-.708-.708L10.293 8 4.646 2.354a.5.5 0 0 1 0-.708z"/> 
929</svg> 
930 
931                    </a> --> 
932                    </div> 
933                    
934                    </div></li> 
935                </#list> 
936</#if> 
937 
938          <#if secLocationCategories ? has_content> 
939                <#assign classTypeName="Hospital Details"> 
940            <#assign assetEntries=customAssetEntry.getAssetEntries(secLocationCategories,classTypeName, themeDisplay.getScopeGroupId()) /> 
941 
942            <#assign 
943              JournalArticleLocalService=serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService")> 
944               
945                <#list assetEntries as assetEntry> 
946                  <#assign 
947                    article=JournalArticleLocalService.fetchLatestArticle(assetEntry.getClassPK()) 
948                    docXml=saxReaderUtil.read(article.getContentByLocale(locale)) /> 
949                  <#assign hospitalName=docXml.valueOf("//dynamic-element[@field-reference='name' 
950                    ]/dynamic-content") /> 
951                  <#assign 
952                    contactPhone=docXml.valueOf("//dynamic-element[@field-reference='contactPhone' 
953                    ]/dynamic-content") assetRenderer=assetEntry.getAssetRenderer() 
954                    viewURL=assetRenderer.getURLViewInContext(renderRequest, renderResponse, 
955                    viewURL) /> 
956 
957                  <#assign categoryURL="" /> 
958                  <#list assetEntry.getCategories() as assetCategory> 
959                    <#if secLocationVocabularyId ==assetCategory.getVocabularyId()> 
960                      <#assign categoryURL="?hospital=" +assetCategory.getCategoryId() /> 
961                    </#if> 
962                  </#list> 
963 
964                  <li class=" p-0 mb-2"><div class="practices-hospital-card ${(assetEntry?index%2==0)?then('mr-2','ml-2')}"> 
965                    <div class="hospital-centers-content"> 
966                     <!-- <a href="${viewURL+categoryURL}" class="hospital-read-more"> --> 
967                      <span>${hospitalName}</span> 
968																						<!-- <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" fill="#32AFFC" class="bi bi-chevron-right rotate180deg" viewBox="0 0 16 16"> 
969 <path fill-rule="evenodd" d="M4.646 1.646a.5.5 0 0 1 .708 0l6 6a.5.5 0 0 1 0 .708l-6 6a.5.5 0 0 1-.708-.708L10.293 8 4.646 2.354a.5.5 0 0 1 0-.708z"/> 
970</svg> --> 
971 
972                    </a> 
973                    </div></li> 
974                </#list> 
975 
976                 
977              <#assign healthCenterClassTypeName="Health Center Details"> 
978              <#assign healthCenterAssetEntries=customAssetEntry.getAssetEntries(secLocationCategories,healthCenterClassTypeName, themeDisplay.getScopeGroupId()) /> 
979               
980                <#list healthCenterAssetEntries as assetEntry> 
981                  <#assign 
982                    article=JournalArticleLocalService.fetchLatestArticle(assetEntry.getClassPK()) 
983                    docXml=saxReaderUtil.read(article.getContentByLocale(locale)) /> 
984                  <#assign healthCenterName=docXml.valueOf("//dynamic-element[@field-reference='name' 
985                    ]/dynamic-content") /> 
986 
987                  <#assign categoryURL="" /> 
988                  <#list assetEntry.getCategories() as assetCategory> 
989                    <#if secLocationVocabularyId==assetCategory.getVocabularyId()> 
990                      <#assign categoryURL="?hc=" +assetCategory.getCategoryId() /> 
991                    </#if> 
992                  </#list> 
993 
994                  <li class=" p-0 mb-2"><div class="practices-hospital-card ${(assetEntry?index%2==0)?then('mr-2','ml-2')}"> 
995                    <div class="hospital-centers-content"> 
996                      <!-- <a href="${categoryURL}" class="hospital-read-more"> --> 
997																						<span>${healthCenterName}</span> 
998																						<!-- <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" fill="#32AFFC" class="bi bi-chevron-right rotate180deg" viewBox="0 0 16 16"> 
999 <path fill-rule="evenodd" d="M4.646 1.646a.5.5 0 0 1 .708 0l6 6a.5.5 0 0 1 0 .708l-6 6a.5.5 0 0 1-.708-.708L10.293 8 4.646 2.354a.5.5 0 0 1 0-.708z"/> 
1000</svg> 
1001 
1002                    </a>--> 
1003                    </div> 
1004                     
1005																				 
1006                    </div></li> 
1007                </#list> 
1008 
1009            <#assign medicalCenterClassTypeName="Medical Center Details"> 
1010              <#assign medicalCenterAssetEntries=customAssetEntry.getAssetEntries(secLocationCategories,medicalCenterClassTypeName, themeDisplay.getScopeGroupId()) /> 
1011               
1012                <#list medicalCenterAssetEntries as assetEntry> 
1013                  <#assign 
1014                    article=JournalArticleLocalService.fetchLatestArticle(assetEntry.getClassPK()) 
1015                    docXml=saxReaderUtil.read(article.getContentByLocale(locale)) /> 
1016                  <#assign medicalCenterName=docXml.valueOf("//dynamic-element[@field-reference='name' 
1017                    ]/dynamic-content") /> 
1018 
1019                    <#assign 
1020                    assetRenderer=assetEntry.getAssetRenderer() 
1021                    viewURL=assetRenderer.getURLViewInContext(renderRequest, renderResponse, 
1022                    viewURL) /> 
1023 
1024                  <#assign categoryURL="" /> 
1025                  <#list assetEntry.getCategories() as assetCategory> 
1026                    <#if secLocationVocabularyId==assetCategory.getVocabularyId()> 
1027                      <#assign categoryURL="?mc=" +assetCategory.getCategoryId() /> 
1028                    </#if> 
1029                  </#list> 
1030 
1031                  <li class=" p-0 mb-2"><div class="practices-hospital-card ${(assetEntry?index%2==0)?then('mr-2','ml-2')}"> 
1032                    <div class="hospital-centers-content"> 
1033                      <!--<a href="${viewURL+categoryURL}" class="hospital-read-more"> --> 
1034																						<span>${medicalCenterName}</span> 
1035																						<!-- <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" fill="#32AFFC" class="bi bi-chevron-right rotate180deg" viewBox="0 0 16 16"> 
1036 <path fill-rule="evenodd" d="M4.646 1.646a.5.5 0 0 1 .708 0l6 6a.5.5 0 0 1 0 .708l-6 6a.5.5 0 0 1-.708-.708L10.293 8 4.646 2.354a.5.5 0 0 1 0-.708z"/> 
1037</svg> 
1038 
1039                    </a>--> 
1040                    </div> 
1041                     
1042																				 
1043                    </div></li> 
1044                </#list> 
1045              </#if>   
1046 
1047              <#if thirdLocationCategories ? has_content> 
1048              <#assign classTypeName="Hospital Details"> 
1049          <#assign assetEntries=customAssetEntry.getAssetEntries(thirdLocationCategories,classTypeName, themeDisplay.getScopeGroupId()) /> 
1050 
1051          <#assign 
1052            JournalArticleLocalService=serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService")> 
1053             
1054              <#list assetEntries as assetEntry> 
1055                <#assign 
1056                  article=JournalArticleLocalService.fetchLatestArticle(assetEntry.getClassPK()) 
1057                  docXml=saxReaderUtil.read(article.getContentByLocale(locale)) /> 
1058                <#assign hospitalName=docXml.valueOf("//dynamic-element[@field-reference='name' 
1059                  ]/dynamic-content") /> 
1060                <#assign 
1061                  contactPhone=docXml.valueOf("//dynamic-element[@field-reference='contactPhone' 
1062                  ]/dynamic-content") assetRenderer=assetEntry.getAssetRenderer() 
1063                  viewURL=assetRenderer.getURLViewInContext(renderRequest, renderResponse, 
1064                  viewURL) /> 
1065 
1066                <#assign categoryURL="" /> 
1067                <#list assetEntry.getCategories() as assetCategory> 
1068                  <#if thirdLocationVocabularyId ==assetCategory.getVocabularyId()> 
1069                    <#assign categoryURL="?hospital=" +assetCategory.getCategoryId() /> 
1070                  </#if> 
1071                </#list> 
1072 
1073                <li class=" p-0 mb-2"><div class="practices-hospital-card ${(assetEntry?index%2==0)?then('mr-2','ml-2')}"> 
1074                  <div class="hospital-centers-content"> 
1075                    <!-- <a href="${viewURL+categoryURL}" class="hospital-read-more"> --> 
1076                      <span>${hospitalName}</span> 
1077																						<!-- <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" fill="#32AFFC" class="bi bi-chevron-right rotate180deg" viewBox="0 0 16 16"> 
1078 <path fill-rule="evenodd" d="M4.646 1.646a.5.5 0 0 1 .708 0l6 6a.5.5 0 0 1 0 .708l-6 6a.5.5 0 0 1-.708-.708L10.293 8 4.646 2.354a.5.5 0 0 1 0-.708z"/> 
1079</svg> --> 
1080 
1081                    </a> 
1082                  </div></li> 
1083              </#list> 
1084 
1085               
1086            <#assign healthCenterClassTypeName="Health Center Details"> 
1087            <#assign healthCenterAssetEntries=customAssetEntry.getAssetEntries(thirdLocationCategories,healthCenterClassTypeName, themeDisplay.getScopeGroupId()) /> 
1088             
1089              <#list healthCenterAssetEntries as assetEntry> 
1090                <#assign 
1091                  article=JournalArticleLocalService.fetchLatestArticle(assetEntry.getClassPK()) 
1092                  docXml=saxReaderUtil.read(article.getContentByLocale(locale)) /> 
1093                <#assign healthCenterName=docXml.valueOf("//dynamic-element[@field-reference='name' 
1094                  ]/dynamic-content") /> 
1095 
1096                <#assign categoryURL="" /> 
1097                <#list assetEntry.getCategories() as assetCategory> 
1098                  <#if thirdLocationVocabularyId==assetCategory.getVocabularyId()> 
1099                    <#assign categoryURL="?hc=" +assetCategory.getCategoryId() /> 
1100                  </#if> 
1101                </#list> 
1102 
1103                <li class=" p-0 mb-2"><div class="practices-hospital-card ${(assetEntry?index%2==0)?then('mr-2','ml-2')}"> 
1104                  <div class="hospital-centers-content"> 
1105                    <!--<a href="${categoryURL}" class="hospital-read-more"> --> 
1106																			 <span>${healthCenterName}</span> 
1107																			 <!-- <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" fill="#32AFFC" class="bi bi-chevron-right rotate180deg" viewBox="0 0 16 16"> 
1108 <path fill-rule="evenodd" d="M4.646 1.646a.5.5 0 0 1 .708 0l6 6a.5.5 0 0 1 0 .708l-6 6a.5.5 0 0 1-.708-.708L10.293 8 4.646 2.354a.5.5 0 0 1 0-.708z"/> 
1109</svg> 
1110 
1111                  </a>--> 
1112                  </div> 
1113                   
1114																		 
1115                  </div></li> 
1116              </#list> 
1117 
1118          <#assign medicalCenterClassTypeName="Medical Center Details"> 
1119            <#assign medicalCenterAssetEntries=customAssetEntry.getAssetEntries(thirdLocationCategories,medicalCenterClassTypeName, themeDisplay.getScopeGroupId()) /> 
1120             
1121              <#list medicalCenterAssetEntries as assetEntry> 
1122                <#assign 
1123                  article=JournalArticleLocalService.fetchLatestArticle(assetEntry.getClassPK()) 
1124                  docXml=saxReaderUtil.read(article.getContentByLocale(locale)) /> 
1125                <#assign medicalCenterName=docXml.valueOf("//dynamic-element[@field-reference='name' 
1126                  ]/dynamic-content") /> 
1127 
1128                  <#assign 
1129                  assetRenderer=assetEntry.getAssetRenderer() 
1130                  viewURL=assetRenderer.getURLViewInContext(renderRequest, renderResponse, 
1131                  viewURL) /> 
1132 
1133                <#assign categoryURL="" /> 
1134                <#list assetEntry.getCategories() as assetCategory> 
1135                  <#if thirdLocationVocabularyId==assetCategory.getVocabularyId()> 
1136                    <#assign categoryURL="?mc=" +assetCategory.getCategoryId() /> 
1137                  </#if> 
1138                </#list> 
1139 
1140                <li class=" p-0 mb-2"><div class="practices-hospital-card ${(assetEntry?index%2==0)?then('mr-2','ml-2')}"> 
1141                  <div class="hospital-centers-content"> 
1142																		<!--<a href="${viewURL+categoryURL}" class="hospital-read-more"> --> 
1143                    <span>${medicalCenterName}</span> 
1144																				<!--<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" fill="#32AFFC" class="bi bi-chevron-right rotate180deg" viewBox="0 0 16 16"> 
1145 <path fill-rule="evenodd" d="M4.646 1.646a.5.5 0 0 1 .708 0l6 6a.5.5 0 0 1 0 .708l-6 6a.5.5 0 0 1-.708-.708L10.293 8 4.646 2.354a.5.5 0 0 1 0-.708z"/> 
1146</svg> 
1147 
1148                  </a> --> 
1149                  </div> 
1150                   
1151																		 
1152                  </div></li> 
1153              </#list> 
1154            </#if>  
1155              </ul> 
1156        </div> 
1157 
1158        
1159 
1160 
1161        
1162<script> 
1163  $(document).ready(function () { 
1164 
1165    const links = document.querySelectorAll('.timeline-link'); 
1166 
1167    // Add a click event listener to each link 
1168    links.forEach(link => { 
1169      link.addEventListener('click', (event) => { 
1170        // Prevent the default link behavior (e.g., page scroll) 
1171        event.preventDefault(); 
1172 
1173        // Remove the "active" class from all links 
1174        links.forEach(otherLink => { 
1175          otherLink.classList.remove('active'); 
1176        }); 
1177 
1178        // Add the "active" class to the clicked link 
1179        link.classList.add('active'); 
1180      }); 
1181    }); 
1182 
1183    $('a').on('click', function (event) { 
1184      if (this.hash !== '') { 
1185        event.preventDefault(); 
1186        const hash = this.hash; 
1187        const offset = $(hash).offset().top - 95; // Scroll directly to the target section 
1188        $('html, body').scrollTop(offset); 
1189
1190    }); 
1191  }); 
1192</script> 

Chat Application